Pedagogisk refleksjon?

Jørn har eit interessant innlegg på sin blogg om refleksjon kring den pedagogiske bruken av PC’ar i skulen. I kor stor grad trekkjer vi inn pedagogisk forskning og teori når vi drøftar bruken av PC i skulen? I svært liten grad, trur eg. Kvifor er det slik?

Då eg tok mi eittårige praktisk-pedagogiske utdanning, var eg svært kritisk til den delen av pensum og førelesingane som omhandla generell pedagogikk. Eg oppfatta det som ein saus av sjølvsagde sanningar og synsing. Fagdidaktikken derimot, var svært interessant og givande. Eg veit eg ikkje er aleine om å ha denne oppfatninga av pedagogikken. Mange lærarar, særleg i vidaregåande trur eg, har ein innebygd skepsis til pedagogikk, og set faget høgt.

Eg har ikkje endra syn på det eg opplevde på ped’en. Likevel meiner eg at ei slik haldning kan stengje for at viktig forskning og debatt ikkje kjem inn på lærarrommet. I denne tida vi er i, som vi må kunna kalla eit paradigmeskifte, er det heilt essensielt at lærarar reflekterer over grunnspørsmål som «Kva vil det seia å læra?», og «Korleis endrar dette seg når internett er tilstades i klasserommet?» «Kven har forska på dette, kvar kjem forskninga frå – er det relevant for norske tilhøve?»

Mange opplever eit splitta lærarrom i desse tider. Dei som har teke i bruk ny teknologi på mange og varierte måtar, og er entusiastiske, vert gjerne sett på som «nyfrelste» av dei som er skeptiske til utviklinga. Dei som er skeptikarar vert gjerne opplevd som bakstreverske av entusiastane. Eg trur at ei drøfting av dei spørsmåla eg stiller over – ei grundig drøfting som pågår kontinuerleg, kan gi desse gruppene eit rom å møtast i. Alle ynskjer jo at elevane skal få mest mogleg utbytte av skulegangen sin. Vi treng å møtast i ein grunnleggjande diskusjon om korleis.

Vi treng ikkje å skru tida tilbake til ped.sem av den grunn. Det å leva midt i eit slikt paradigmeskifte er kaotisk, men det fine er at det fins mengder av ny litteratur og forsking om emnet, frå mange ulike ståstader. Det eg treng, og saknar, er ei rettleiing, eit oversyn over viktige forskingsbaserte tekstar og førelesingar om emnet som kan danne grunnlaget for ein slik debatt. Eg har i oppgåve å laga noko slikt til IKT-strategien på skulen, og eg har starta arbeidet. Heldigvis har eg fått nokre gode tips på Twitter, men eg vil gjerne framleis ha forslag!

Så er det berre å skaffa rom og tid til debatten…skal vi få med alle, kan vi framleis ikkje stola på eit diskusjonsforum på nettet, sjølv om eg er utruleg optimistisk når eg ser kva diskusjonar som oppstår på Del og bruk. Vi må ta debatten på kvar einskild skule.