PC’ane kjem!

No er dei like rundt hjørnet på vår skule, desse mykje omtalte elev-pc’ane. Får vi berre låsbare skap på plass no, så kan vi dela ut. Og så byrjar leiken! Kva kan vi venta oss? Fullt anarki i klasserommet, elevar som berre spelar spel og nektar å gjera skulearbeid? Elevar som fuskar absolutt heile tida? Som sender stygge meldingar om læraren og medelevar via Messenger? Eg trur ikkje det. Eg trur elevane er interessert i å bruka PC’en til å læra noko, eg trur det er difor dei er komne på vår skule. MEN eg trur både lærarar og elevar skal få syna tolmod med kvarandre den første tida. Og den første tida kan vara ganske lenge!

For det første: Elevane må rekna med at lærarane ikkje har heilt same synet som dei på kva PC’en kan brukast til i læringsarbeidet. Det har med at dei er vane med å bruka PC’en ganske ulikt. Det er ikkje dermed sagt at det er dei som omtrent er fødde med PC’en som har rett alltid, lærarane har kanskje tenkt meir enn elevane på kva som gjev læringsutbyte? Og dei tenkjer kanskje i lengre tidsrom?

For det andre: Dersom du som elev er vane med å sitja og halda på med ting på PC’en medan du pratar med kompisane dine, og ser tv og gjer lekser, har du ein kompetanse som du sikkert vil ha nytte av. Men eg trur ikkje alltid du kan ha det slik på skulen, eg trur det er viktig at du er i stand til å klappa ned PC-loket og konsentrera deg om å sjå på personen du snakkar med, eg trur du vil ha glede og utbyte av å bli betre til å diskutera i ein klasse der alle konsentrerer seg om nettopp det, og at du skal øve deg på munnlege framføringar, at du fortener at dei andre ser på deg når du har framføring, sjølv om det kan vera ubehagleg. OG eg syns at læraren fortener di fulle merksemd når han bed om det, då må du rekna med at han vurdert det som viktig for læringa di at du gjev han det. Og eg syns bøker er vakre og gode å lesa i! Reint ei makelaus oppfinning!

Neste gong eg bloggar, skal eg skriva entusiastisk om kor mange flotte pedagogiske fortrinn PC’en kan gje! Hjelp meg gjerne med innlegg på bloggen!